ЗНО Українська мова. Курси підготовки.

 • Фонетика. Голосні й приголосні звуки. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.
 • Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади.
 • Уподібнення приголосних звуків.
 • Спрощення в групах приголосних.
 • Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова.
 • Омоніми. Синоніми. Антоніми.
 • Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов.
 • Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни.
 • Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
 • Основні способи словотворення в українській мові.
 • Підсумки
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти.
 • Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду.
 • Рід незмінюваних іменників.
 • Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта.
 • Поділ іменників першої та другої відмін на групи.
 • Особливості вживання та написання відмінкових форм іменників І відміни
 • Вживання та написання відмінкових форм іменників ІІ відміни
 • Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у Родовому відмінку однини
 • Особливості відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін.
 • Невідмінювані іменники та написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням.
 • Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників.
 • Основні способи творення відносних прикметників.
 • Основні способи творення присвійних прикметників.
 • Особливості відмінювання прикметників. Суфікси -ев- (-єв-), -ов- у прикметниках.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням.
 • Типи відмінювання кількісних числівників. Частина 1.
 • Типи відмінювання кількісних числівників. Частина 2.
 • Особливості правопису числівників.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Займенник як частина мови. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди займенників за значенням. Особливості їх відмінювання.
 • Особливості відмінювання різних груп займенників. Відмінювання займенників, співвідносних з іменниками.
 • Особливості відмінювання займенників, співвідносних з прикметниками й числівниками; відмінювання складних займенників.
 • Творення й правопис неозначених і заперечних займенників. Наголос у займенниках.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
 • Розряди прислівників за значенням.
 • Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Букви И тa І в кінці прислівників.
 • Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу. Частина 1.
 • Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу. Частина 2.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
 • Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то).
 • Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм.
 • Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній. Творення дієслів минулого часу. Особові закінчення дієслів теперішнього часу.
 • Творення дієслів майбутнього часу.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Дієвідміни дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни.
 • Способи дієслів. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Особові та числові форми дієслів. Родові та числові форми дієслів.
 • Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.
 • Безособові дієслова. Способи творення дієслів.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
 • Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних дієприкметників теперішнього й минулого часу
 • Творення пасивних дієприкметників. Чергування приголосних. Відмінювання дієприкметників
 • Дієприкметниковий зворот.
 • Безособові форми на -но, -то. Написання –н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження. «Не» з дієприкметниками.
 • Домашне завдання до 12.1
  1 г
 • Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення.
 • Дієприслівниковий зворот. «НЕ» з дієприслівниками.
 • Домашне завдання до 12.2.
  1 г
 • Службові частини мови. Вигук. Прийменник як службова частина мови. Смислові відношення. Групи прийменників за походженням. Творення похідних прийменників.
 • Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. Правопис прийменників.
 • Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю. Групи сполучників за вживанням та за будовою. Правопис сполучників.
 • Правопис сполучників та однозвучних самостійних слів.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні.
 • Правопис часток.
 • Частки НЕ та НІ з різними частинами мови.
 • Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків.
 • Правопис вигуків та розділові знаки при них.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису.
 • Типи зв’язку слів у словосполученні. Узгодження (повне, неповне). Керування (безпосереднє, посереднє).
 • Речення – основна одиниця синтаксису. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні (прямий, зворотній).
 • Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні, риторичні речення); за емоційним забарвленням (окличні й неокличні).
 • Види речень за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені).
 • Види речень за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Просте двоскладне речення. Способи вираження підмета. Підмет (простий, складний).
 • Типи присудків: простий, складений (іменний і дієслівний) і складний. Способи їх вираження.
 • Особливості узгодження присудка з підметом. Тире між підметом і присудком.
 • Означення узгоджене й неузгоджене. Способи вираження означень, прикладок.
 • Прикладка як різновид означення. Способи вираження та написання прикладок.
 • Додаток (прямий, непрямий). Способи вираження додатків.
 • Обставина. Типи обставин за значенням. Способи вираження. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні.
 • Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Розділові знаки при ОЧР.
 • Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.
 • Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертаннях.
 • Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Вставлені конструкції. Розділові знаки при них.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення. Умови їх відокремлення. Розділові знаки.
 • Умови відокремлення прикладок – непоширених і поширених. Розділові знаки.
 • Відокремлені обставини. Умови їх відокремлення. Розділові знаки.
 • Відокремлені додатки. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки при них.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Складне речення. Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному.
 • Складносурядне речення (ССР). Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні.
 • Розділові знаки між частинами ССР (кома, тире, крапка з комою). Частина 1.
 • Розділові знаки між частинами ССР (кома, тире, крапка з комою). Частина 2.
 • Складнопідрядне речення (СПР), його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова.
 • Розділові знаки у СПР (кома, тире, двокрапка, крапка з комою).
 • Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні.
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Складнопідрядні речення (СПР) з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами. Перший вид – СПР з однорідною підрядністю.
 • Другий вид – СПР з неоднорідною підрядністю.
 • Третій вид – СПР з послідовною підрядністю.
 • Четвертий вид – СПР змішаного типу (з комбінованою підрядністю).
 • Безсполучникові складні речення (БСР).
 • Інтонація та розділові знаки у БСР.
 • Складні синтаксичні конструкції (ССК).
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Способи відтворення чужого мовлення. Речення з прямою мовою. Розділові знаки. Слова автора.
 • Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою.
 • Невласне пряма мова.
 • Діалог (полілог). Репліка. Оформлення діалогу.
 • Цитата як різновид прямої мови. Оформлення цитати.
 • Епіграф як різновид цитати.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Поняття про стиль. Стилістика як розділ мовознавства. Стиль мови.
 • Науковий стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Офіційно-діловий стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Публіцистичний стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Художній стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Розмовний стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Конфесійний стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Орфоепія як розділ мовознавства. Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через фонетичну транскрипцію.
 • Відображення вимови приголосних звуків. Уподібнення (асиміляція) приголосних за дзвінкістю та глухістю. Уподібнення за м’якістю.
 • Вимова буквосполучень ДЖ та ДЗ. Вимова подовжених приголосних. Відображення вимови звука [ґ].
 • Уподібненню свистячих, шиплячих та приголосних [д], [т] перед свистячими та шиплячими.
 • Вимова слів з апострофом. Особливості вимови приголосного [в] (губно-губний та губно-зубний). Спрощення у групах приголосних.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о].
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Сполучення йо, ьо. Російська літера «ё» у прізвищах та географічних назвах при перекладі на українську.
 • Правила вживання м'якого знака. «Ь» пишеться.
 • Правила вживання м'якого знака. «Ь» не пишеться.
 • Правила вживання апострофа. Апостороф пишеться.
 • Правила вживання апострофа. Апостороф не пишеться.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.
 • Подовження приголосних.
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Правопис префіксів і суфіксів.
 • Позначення чергування приголосних звуків на письмі.
 • Написання слів іншомовного походження. М’який знак та апостроф у іншомовних словах.
 • Подвоєння приголосних у іншомовних словах.
 • Написання голосних у словах іншомовного походження. Букви «І» та «Ї».
 • Буква «И» в іншомовних словах.
 • Букви «Е» та «Є».
 • Букви «У» та «Ю». Відмінювання слів іншомовного походження.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Правопис великої літери (1 частина).
 • Правопис великої літери (2 частина).
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Лапки у власних назвах.
 • Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.
 • Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Правопис складних слів. Творення складних слів за допомогою сполучних звуків та без.
 • Написання складних слів разом і через дефіс (загальні правила).
 • Написання складних іменників разом.
 • Написання складних іменників через дефіс.
 • Написання складних прикметників разом.
 • Написання складних прикметників через дефіс.
 • Правопис складноскорочених слів, абревіатур.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Загальне уявлення про спілкування й мовлення.
 • Види мовленнєвої діяльності. Адресант і адресат мовлення. Монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення. Основні правила спілкування.
 • Тема й основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення. Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту.
 • «Дане» і «нове» у тексті. Мовні засоби зв'язку у тексті.
 • Способи зв'язку речень у тексті (послідовний і паралельний).
 • Способи зв'язку речень у тексті (контактний і дистантний; перспективний та ретроспективний).
 • Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.
 • Характерисика текстів.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Власне висловлення. Загальні відомості. Структура власного висловлення (твору).
 • Написання тези. Варіанти тез: 1) Теза сформульована в темі твору.
 • Варіанти тез: 2) Тема твору - дилема (вибір із двох варіантів); 3) Тема твору - запитання; 4) Тема твору - речення описового характеру.
 • Написання аргументів.
 • Правильне написання прикладів з літератури чи інших видів мистецтва; прикладів, що є історичними фактами або випадками з життя.
 • Оформлення висновків у творі.
 • Логічність і послідовність власного висловлення.
 • Зразки написання тез, аргументів, прикладів та висновків (частина 1).
 • Зразки написання тез, аргументів, прикладів та висновків (частина 2).
 • Приклади написання власних висловлень (творів) та розбір їх (частина 1).
 • Приклади написання власних висловлень (творів) та розбір їх (частина 2).
 • Завдання 2.
 • Завдання 3.
 • Завдання 4.
 • Завдання 5.