ЗНО Хімія. Курси підготовки.

 • Речовина, властивості речовини. Класифікація речовин.
 • Чисті речовини та суміші, методи розділення сумішей.
 • Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи.
 • Маса атома, відносна атомна, молекулярна, формульна маса.
 • Прості та складні речовини. Метали і неметали.
 • Валентність хімічних елементів. Хімічна формула.
 • Хімічна (найпростіша, істина) і графічна формули сполуки.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Кількість речовини.
 • Молярна маса.
 • Молярний об'єм. Закон Авогадро. Співвідношення об'ємів газів. Закон Гей-Люссака.
 • Відносна густина газу.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння.
 • Класифікація хімічних реакцій за кількістю продуктів і реагентів.
 • Окисно-відновні реакції.
 • Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.
 • Типи окисно-відновних реакцій.
 • Тепловий ефект реакції.
 • Швидкість хімічної реакції.
 • Хімічна рівновага. Принцип Ле-Шательє.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Перші спроби класифікації.
 • Періодична система Д.І. Менделєєва. Основні складові. Поняття про періоди та групи.
 • Основні закономірності зміни властивостей елементів в періодичній системі Д.І.Менделєєва.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Склад атома. Протонне число, нуклонне число.
 • Ізотопи. Нукліди. Ядерні реакції. Поняття про радіоактивність.
 • Стан електрона в атомі. Електронні шари.
 • Будова електронних оболонок атомів. Правила заповнення орбіталей електронами.
 • Збуджений стан атома. Стійкість електронних оболонок. Радіус атома.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Поняття про хімічний зв'язок. Класифікація зв'язків.
 • Йонний зв’язок. Речовини йонної будови.
 • Ковалентний зв'язок. Поняття про полярність та електронегативність.
 • Додатковий матеріал до теми: Ковалентний зв'язок. Речовини молекулярної будови.
 • Металічний зв'язок. Водневий зв'язок.
 • Кристалічні та аморфні речовини. Типи кристалічних граток.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Вода. Будова молекули води. Кристалогідрати.
 • Кристалогідрати, гідрати, сольвати.
 • Розчини. Класифікація розчинів. Утворення розчинів.
 • Розчинення. Утворення розчинів.
 • Розчинність речовин. Фактори, які впливають на розчинність.
 • Кількісні характеристики розчину.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Електроліти і неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації. Механізм електролітичної дисоціації.
 • Ступінь дисоціації. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації.
 • Електролітична дисоціація кислот, солей лугів. Дисоціація кислот.
 • Дисоціація води. Водневий показник.
 • Реакції в розчинах електролітів. Іонно -молекулярні рівняння.
 • Гідроліз солей як окремий випадок реакцій йонного обміну у водних розчинах електролітів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Оксиди. Класифікація. Добування властивості.
 • Основи. Класифікація. Методи добування. Властивості.
 • Кислоти. Класифікація. Методи добування. Властивості.
 • Солі. Класифікація. Методи добівння. Властивості.
 • Амфотерні оксиди і гідроксиди.
 • Генетичний зв'язок між класами сполук.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Загальна характеристика металів.
 • Метали у природі. Основні способи одержання металів.
 • Корозія металів і способи її запобігання.
 • Сплави на основі заліза (чавун, сталь).
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Загальна характеристика елементів І групи головної підгрупи. Властивості Натрію і Калію.
 • Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію.
 • Загальна характеристика елементів ІІ групи головної підгрупи. Властивості Магнію.
 • Сполуки Магнію.
 • Кальцій та його сполуки.
 • Твердість води.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Елементи III групи, головної підгрупи, загальна характеристика. Алюміній.
 • Сполуки Алюмінію.
 • Ферум. Залізо. Властивості.
 • Сполуки Феруму.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали.
 • Гідроген, водень.
 • Вода.
 • Галогени. Хлор.
 • Додатковий матеріал до теми "Галогени. Хлор"
 • Гідроген хлорид (хлороводень). Хлориди.
 • Короткі відомості про фтор, бром і йод.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Загальна характеристика підгрупи Оксигену.
 • Кисень, озон.
 • Сульфур, сірка.
 • Сірководень (гідроген сульфід). Сірководнева (сульфідна) кислота. Сульфіди.
 • Оксиди Сульфуру.
 • Сульфітна кислота та її солі.
 • Сульфатна кислота.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Загальна характеристика підгрупи Нітрогену.
 • Нітроген. Азот.
 • Аміак.
 • Солі амонію.
 • Оксиди Нітрогену.
 • Нітратна кислота.
 • Нітрати.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Фосфор.
 • Оксиди Фосфору.
 • Кислоти Фосфору. Ортофосфатна кислота та її солі.
 • Мінеральні добрива.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Загальна характеристика елементів IV групи, головної підгрупи.
 • Карбон.
 • Оксиди Карбону.
 • Карбонатна кислота, карбонати.
 • Cиліцій. Кремній.
 • Силіцій (ІV) оксид. Силікатна кислота. Силікати.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Структура курсу.
 • Теоретичні основи органічної хімії.
 • Історія розвитку органічної хімії.
 • Теорія Бутлерова.
 • Типи хімічних реакцій.
 • Типи реакції в органічній хімії.
 • Класифікаця органічних речовин.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка. Вугілля.
 • Нафта. Природний газ.
 • Детонаційна стійкість бензину. Октанове число.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Алкани.
 • Алкени.
 • Алкіни.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Бензен та інші ароматичні сполуки.
 • Властивості.
 • Способи добування аренів.
 • Застосування аренів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Спирти, етери і феноли. Загальні поняття.
 • Фізичні та хімічні властивості.
 • Способи добування.
 • Застосування спиртів і фенолів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Альдегіди та кетони.
 • Фізичні та хімічні властивості.
 • Способи добування альдегідів.
 • Застосування та основні представники альдегідів і кетонів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Карбонові кислоти. Загальне поняття, номенклатура.
 • Хімічні та фізичні властивості.
 • Способи добування.
 • Застосування карбонових кислот.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Загальна формула естерів карбонових кислот.
 • Жири – естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, добування, застосування.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Вуглеводи. Загальна характеристика. Моносахариди.
 • Дисахариди. Полісахариди.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Загальна характеристика амінів.
 • Хімічні властивості амінів.
 • Амінокіслоти.
 • Білки.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Полімери (загальна характеристика).
 • Різноманітність полімерів.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Електронна та просторова будова насичених і ненасичених вуглеводнів.
 • Генетичні зв'язки між різними класами вуглеводнів (карбогідридів).
 • Органічні сполуки, що містять Оксиген. Узагальнення.
 • Домашнє завдання до 29.
  1 г
 • Кількість речовини.
 • Масова та об'ємна частка речовини у суміші.
 • Розв'язання задач.
 • Домашнє завдання до 30.
  1 г
 • Розчини. Поняття про суміші і їхній склад. Реакції, що відбуваються у розчинах.
 • Приклади задач. Кількісний склад розчинів.
 • Домашнє завдання до 31.
  1 г
 • Поняття про рівняння та схему реакції.
 • Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини.
 • Приклади задач, які розв’язують за рівнянням реакції.
 • Домашнє завдання до 32.
  1 г